Zwolnienie z podatku od środków transportowych Zwolnienie z podatku od środków transportowych

Zwolnienie z podatku od środków transportowych stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną w  Tarnobrzegu

 

1. Podstawowe informacje

W Mieście Tarnobrzeg zwalnia się z podatku od środków transportowych:

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
  3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  4. autobusy

związane z inwestycją początkową o nakładach w wysokości nie mniejszej niż równowartość 500 000 zł.

Zwolnienie udzielane jest na okres 5 lat nie dłużej jednak niż do osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej intensywności i wysokości pomocy.

Intensywność pomocy nie może przekroczyć:

  • 50 % dla dużych przedsiębiorstw,
  • 60 % dla średnich przedsiębiorstw (z wyjątkiem inwestycji powyżej 50 mln € - wtedy 50%),
  • 70 % dla małych przedsiębiorstw (z wyjątkiem inwestycji powyżej 50 mln € - wtedy 50%),

kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie progu pomocy w wysokości 37,5 mln €.

W przypadku przekroczenia progu, pomoc podlega notyfikacji Komisji Europejskiej i wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zwolnienie nie dotyczy środków transportowych związanych z działalnością handlową, instytucji finansowych i stacji paliw.

 

2. Jak skorzystać ze zwolnienia?

Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku od środków transportowych zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją do pisemnego zgłoszenia Prezydentowi Miasta zamiaru korzystania z pomocy na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Prezydent Miasta w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia potwierdzi nabycie przez przedsiębiorcę prawa do zwolnienia lub poinformuje o niespełnieniu warunków udzielenia zwolnienia.

Zwolnienie z podatku od środków transportowych przysługuje przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) brak zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dniu dokonania zgłoszenia oraz dodatkowo w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zacznie obowiązywać zwolnienie oraz brak innych zobowiązań wobec budżetu Gminy Tarnobrzeg

b) rozpoczęcie inwestycji początkowej w terminie do 12 miesięcy, liczonym od dnia dokonania zgłoszenia

c) zakończenie inwestycji początkowej w okresie nieprzekraczającym 3 lat, liczonym od dnia dokonania zgłoszenia

d) wniesienie przez Przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25%  kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych

e) utrzymanie inwestycji w Tarnobrzegu przez okres co najmniej 5 lat, a przypadku małych i średnich przedsiębiorstw co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji; wymiana w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu jest możliwa, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie utrzymana przez minimalny okres

Zwolnienie z podatku od środków transportowych obowiązuje od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwolnienie z podatku od środków transportowych następuje na podstawie złożonego wykazu zawierającego dane w układzie deklaracji DT-1/A.

 

3. Obowiązki Przedsiębiorcy zwolnionego z podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy składa Prezydentowi Miasta:

1) Przy rozpoczęciu realizacji inwestycji początkowej - dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji inwestycji w terminie do 14 dni od dnia jej rozpoczęcia

2) W trakcie realizacji inwestycji początkowej – informację o realizacji inwestycji, o poniesionych kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o przewidywanym terminie zakończenia realizacji inwestycji – co 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji

3) Po zakończeniu realizacji inwestycji początkowej Przedsiębiorca składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji:

a) Oświadczenie o zakończeniu realizacji inwestycji początkowej – na druku stanowiącym załącznik Nr 2

b) Dokument potwierdzający zakończenie realizacji inwestycji początkowej

c) Oświadczenie o poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztach inwestycji, w tym kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną oraz o udziale własnym w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą (Załącznik Nr 3)

d) Informacje dotyczące innej pomocy publicznej otrzymanej w okresie trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie zgłoszenia, o których mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz.312 ze zm.), na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia. Wnioskodawca, który nie otrzymał pomocy przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

4) Po zakończeniu realizacji inwestycji w okresie korzystania ze zwolnienia do dnia 15 stycznia każdego roku pisemnej informacji o innej pomocy publicznej ze środków publicznych otrzymanych na inwestycję początkową na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz.312 ze zm.)

5) Po zakończeniu realizacji inwestycji przez okres 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców 3 lat do dnia 15 stycznia każdego roku dokumenty potwierdzające utrzymanie inwestycji w mieście Tarnobrzeg

Przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić Prezydenta Miasta Tarnobrzega o utracie prawa do zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę lub zmianę.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez Przedsiębiorcę warunków i obowiązków wynikających z udzielonego zwolnienia oraz sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym składanych dokumentów i informacji. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia w wyznaczonym terminie na wniosek Prezydenta – dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia z podatku od nieruchomości.

W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy w związku z uzyskaniem zwolnienia z podatku od nieruchomości, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi. Zwrot następuje poprzez zapłatę podatku od środków transportowych.

 

4. Pozostałe informacje

Inwestycja początkowa– to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Kosztami kwalifikowanymi inwestycji początkowej są:

1) Cena nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania

2) Cena nabycia albo koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych w tym budowli i budynków w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności  gospodarczej w szczególności:

a) Maszyn i urządzeń, w tym systemów i sieci teleinformatycznych,b) Środków transportu

c) Narzędzi, przyrządów i aparatury,

d) Wyposażenia technicznego do prac biurowych,

e) Urządzeń infrastruktury technicznej (drogi, nadziemne, naziemne oraz podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne)

f) Infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2. Pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198)

3) Cena nabycia wartości niematerialnych  i prawnych, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) Będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

b) Podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.)

c) Są nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą

d) Zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i będą związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 5 lat albo 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

4) Koszt wartości niematerialnych i prawnych kwalifikujące się do objęcia pomocą do wysokości 50 % całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej – w przypadku dużych przedsiębiorców

Koszty związane z dzierżawą rzeczowych aktywów trwałych są kosztami kwalifikowanymi, jeżeli:

1) Dzierżawa (najem) gruntów i budynków trwa przez okres co najmniej 5 lat począwszy od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz trzech lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

2) Dzierżawa (najem) instalacji lub maszyn ma formę leasingu finansowego i obejmuje obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy

Nabycie wyłącznie udziałów lub akcji nie stanowi inwestycji początkowej.

W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowane powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowane powinny przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 

Duży projekt inwestycyjny– to inwestycja początkowa, której koszty kwalifikowane przekraczają 50 mln €. Maksymalna kwota pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych określana jest wg wzoru:

maksymalna kwota pomocy (w mln €) = R x (A + 0,5 x B + 0 x C)

gdzie:
R – maksymalna intensywność pomocy – 50% duże, 60% średnie i 70 % małe przedsiębiorstwa
A – początkowa kwota kosztów 50 mln €
B – część kosztów pomiędzy 50 a 100 mln €
C – część kosztów powyżej 100 mln €

 

Rozpoczęcie prac to rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, w zależności od tego, co wystąpi najpierw; za rozpoczęcie robót budowlanych nie uznaje się zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności lub moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem – w przypadku przejęć.

Definicje przedsiębiorstw:

1) Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln €

2) Małe przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 pracowników a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln €

3) Średnie przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 250 pracowników a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln € lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln €

4) Duże przedsiębiorstwo - zatrudnia więcej niż 250 pracowników a jego roczny obrót przekracza 50 mln € lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln €

 

Załączniki (do pobrania):

Akty Prawne:

1. Uchwała nr XIX/189/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r., poz. 174).

3. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. 2014.187.1).

4. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 878).

5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.).

 

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Tarnobrzega
ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 81-81-299, tel. kom. 602-248-280
e-mail: coi@um.tarnobrzeg.pl